Message from Rabbi David Bess

ד"ש מישראל. אני יכול לראות יש לך משפטים ושאתה נתת את האויבים שלך הזדמנות לעשות שלום. טוב.
אתה נוצרים גם כן סולחים לשכוח את החשיבות של לחיות חיים טובים ועושים נכונים על ידי אנשים מתמקדים תמיד על ההקרבה הגדולה ישו. החוק הוא החוק, אם אתם אויבים לא יכולים לציית לחוק הם חייבים להיות נלקחים ודנו על
ידי החוק. אתה חייב להחזיק להם אחראי. עיר לא יכולה לעמוד עם מנהיג רשע